';
 • Για κινητήρες μέχρι 4 κυλίνδρους
 • Γρήγορη και απλή εγκατάσταση
 • Ψηφιακό κουμπί εναλλαγής 3 καλωδίων
 • Προσομοιωτές ημιαγωγών μπεκ βενζίνης
 • 3D χάρτης χρόνων ψεκασμού καυσίμου
 • Επιμέρους δυνατότητα διόρθωσης της θερμοκρασίας υγραερίου, πίεσης του πνεύμονα, πίεσης υγραερίου και στροφών κινητήρα
 • Ακριβής υπολογισμός δόσης υγραερίου βασισμένος στις ενσωματωμένες διορθώσεις
 • TECH και Standard αλγόριθμος ρύθμισης (Πρωτοποριακός αλγόριθμος ελέγχου) με σύστημα αυτορύθμισης και αυτοπροσαρμογής)
 • Αυτοδιάγνωση λαθών και σφαλμάτων
 • Προστασία υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
 • 24 pin σύνδεση
 • Σύνθετη επένδυση